M18: waarom dalen honoraria degressief vanaf zitting x? Enige toelichting

M18: waarom dalen honoraria degressief vanaf zitting x? Enige toelichting

De voorbije week ontving Axxon heel wat reacties n.a.v. het ontwerp van nieuwe overeenkomst dat op 15-01 ter goedkeuring wordt voorgelegd aan het Verzekeringscomité. Dat laatste heeft verstek laten gaan want de beloofde betekenisvolle inspanning en herwaardering voor onze sector is NIET nagekomen voor 2018.

Nogal wat collega’s stellen zich -terecht- vragen bij de degressieve honoraria in de courante en Fa-pathologie. Axxon reageerde exact op dezelfde manier tijdens de onderhandelingen op de laatste vergadering van de conventiecommissie die tot in de late uurtjes aansleepte.

De RIZIV-administratie kwam telkens met nieuw becijferde voorstellen rond de herwaardering van enkele zittingen en vervolgens een degressief honorarium, met als doel de eisen van Axxon met de beschikbare indexmassa te verzoenen, maar vooral om het kabinet en de VI’s te plezieren met de boodschap dat er een overeenkomst was bereikt voor 2 jaar, zonder dat mevrouw De Block één eurocent meer investeerde in onze sector voor 2018.

 Voor Axxon ging het er vooral om een opwaardering van de honoraria te realiseren binnen de beperkte indexmassa die ter beschikking was, vermits het Verzekeringscomité geen herwaardering voorzag zoals plechtig beloofd in punt 5 van het convenant.

Het RIZIV verkocht deze aanpassing als een eerste stap naar de verdere herwaardering van honoraria voor een reguliere behandeling tot € 25…

In de wetenschap dat de overheid zinnens is om de chronische zorg de komende jaren te forfaitariseren, en daarbij de kinesitherapie in de woonzorgcentra en de laag variabele zorg in de ziekenhuizen in het vizier neemt, besloten de onderhandelaars van Axxon om in eerste instantie te focussen op de acute zorg (courante pathologie en post-operatieve zorg), met als doel de kwaliteit die vandaag op het terrein geleverd wordt beter te honoreren. Collega’s die vandaag kwaliteit leveren worden daar financieel niet voor beloond !

Axxon stond er daarom op de eerste 9 zittingen in courante pathologie op te waarderen naar € 24. Cijfermateriaal uit de steekproef 2015 bevestigt dat het gemiddelde per patiënt zich situeert rond 12 zittingen. Idem dito voor de eerste reeks zittingen in de Fa-pathologiën, waar het gemiddelde 28 zittingen bedraagt. Bij gebrek aan voldoende middelen via de indexmassa is het RIZIV gestrand op het fameuze voorstel van degressieve honoraria.

In haar BAFO (“best and final offer”) bracht het RIZIV vervolgens de toeslag voor de eerste zitting in courante pathologie -onze reeds lang bepleite correcte vergoeding voor een intake-  op € 7,74, wat het honorarium op € 30 brengt, voor Axxon een correct voorstel.

Onze voorstellen inzake intelligente pakketversmalling en remgeldaanpassingen werden door de ziekenfondsen systematisch afgewezen. Nochtans liggen daar mogelijkheden om de honoraria voor een reguliere behandeling op korte termijn op te waarderen naar € 25. De ziekenfondsen wensen echter eerst de resultaten af te wachten van de nog te starten pathologieregistratie die gepland is voor 2019 … met conclusies voor 2020???

Geen overeenkomst tekenen hield in als risico dat we het RIZIV via het Verzekeringscomité de kans gaven om een voorstel van overeenkomst naar eigen goeddunken in te vullen: geen of uitsluitend een lineaire indexatie, en bovendien het risico op correctiemaatregelen voor de budgetoverschrijding van 2016. In het beste geval zou via een lineaire indexaanpassing € 0,36 aan de honoraria worden toegevoegd, d.w.z. uw ereloon zou verhogen van € 22,26 naar € 22,62…

Rekening houdend met bovenstaande elementen, en met het feit dat er de laatste 2 maanden enige goodwill merkbaar is om de conclusies van het eindrapport van de taskforce verder uit werken (de tripartite werkgroep kinesitherapie- fysiotherapie-verzekeringsinstellingen, de schamele verplaatsingsvergoeding, een model voor nieuwe nomenclatuur, etc.) vond Axxon het niet opportuun om nu, na maanden werk in de taskforce door vele collega’s met expertise, alle bruggen op te blazen door een overeenkomst te weigeren en opnieuw gedurende maanden in een impasse te belanden. 

De besparing van € 5 mio in de E-pathologiën is overigens van de baan; ook het RIZIV beseft nu dat een besparing van die omvang NIET haalbaar is, in tegenstelling tot de opinie van het college van geneesheren-directeurs van het RIZIV, “gebuisd voor dit examen”.

Net als velen onder u is Axxon niet enthousiast over deze overeenkomst.

Uw onderhandelaars hebben zich maximaal ingespannen om de stilstand gedurende 4 jaar zonder enige indexatie om te buigen, in de hoop dat een gefaseerde herwaardering kan worden afgedwongen voor 2019 en volgende.

Wij hebben de kwaliteitspremie veiliggesteld voor alle collega’s zonder onderscheid!!

Axxon zal kwaliteit blijven ondersteunen.

Bovendien: indien er geen € 25 mio extra beschikbaar is voor honoraria in 2019 wordt de overeenkomst opgezegd, zo bepaalt de overeenkomst.

Het is nu aan ELKE individuele kinesitherapeut om deze overeenkomst al dan niet goed te keuren.

Axxon verspreidt hieromtrent concrete informatie naar het werkveld, zowel inzake toetreding als weigering van de overeenkomst M 18.

We zullen ook peilen naar de intenties van het werkveld inzake conventionering en deze publiek maken.

Zij die het volledige rapport van de Taskforce wensen te lezen vinden dit vanaf begin volgende week terug op de website van Axxon.

Bron: Axxon Nieuwsbrief 05.01.18 - http://www.axxon.be/nl/newsletteritem/851/

Deel dit bericht