Kinesitherapie is een specifiek beroep met een breed profiel. De kinesitherapeut richt zich vooral op het menselijk bewegen en dan voornamelijk in een context van gezond functioneren. Het kinesitherapeutisch domein wordt daarbij ondersteund door een eigen wetenschappelijk kader binnen de medische wetenschappen.

De kinesitherapeutische hulpverlening  richt zich in het algemeen op het behoud en het vergroten van de kwaliteit van het bewegen. Ze is van toepassing op mensen met een variabele zorggraad en zorgbehoeften, ongeacht de leeftijd en de levensfasen waarin zij  zich bevinden.

De kinesitherapeut werkt samen met de patiënt  aan zijn herstel. Door rekening te houden met de meest functionele aspecten van de patiënt streeft hij ernaar om de fysische mogelijkheden, activiteiten en participatie van de patiënt te bevorderen.

De kinesitherapie wordt hoofdzakelijk gerekend tot de curatieve somatische zorg. Ook binnen andere domeinen zijn kinesitherapeuten werkzaam: de psychomotorische en psychiatrische zorgverlening, de palliatieve zorg. Er is aandacht voor de maatschappelijke gezondheidsdoelstellingen zoals preventie en het belang van gezond en verantwoord bewegen.

Binnen de eerstelijnsgezondheidszorg zijn ongeveer een 17.000 kinesitherapeuten actief in België. De extramurale zorg of eerstelijnszorg wordt hoofdzakelijk geleverd door de ‘vrije beroepsbeoefenaars’.
De kinesitherapeut levert een belangrijke bijdrage aan de volksgezondheid en verhoogt de kwaliteit van het leven van patiënten met acute en chronische klachten zowel binnen de eigen praktijk als binnen de thuissituatie van de patiënt.

Algemeen mogen wij stellen dat de kinesitherapie, vandaag binnen de gezondheidszorg, een belangrijke bijdrage levert in de kostenbeperking voor ziekten en arbeidsongeschiktheid.

Het besef van goede samenwerking en afstemming met alle zorgverstrekkers dringt zich meer en meer op. Binnen de zorgverlening hebben artsen en kinesitherapeuten ieder hun eigen benaderingswijze waardoor de medische en de kinesitherapeutische zorg elkaar aanvullen. Volgens de wettelijke bepalingen werkt de kinesitherapeut vandaag nog steeds op basis van een medisch voorschrift.