De kinesitherapie is opgedeeld in verschillende deeldomeinen met specifieke therapeutische behandelingstechnieken en concepten voor bijzondere patiëntengroepen. Deze deeldomeinen hebben zich in de loop der jaren ontwikkeld tot een 12-tal bijzondere beroepsbekwaamheden.

Oorspronkelijk werkte de vroegere Nationale Raad voor de Kinesitherapie aan de officiële erkenning van de volgende bijzondere beroepsbekwaamheden:

Cardiovasculaire kinesitherapie, Geriatrische kinesitherapie, Kinesitherapie in de Palliatieve zorg, Manuele Therapie, Neurologische kinesitherapie, Oedeemtherapie, Ontspanningskinesitherapie, Pediatrische kinesitherapie, Perinatale kinesitherapie en bekkenbodemreëducatie, Psychomotorische kinesitherapie, Respiratorische kinesitherapie en Sportkinesitherapie.

Op 1 juni 2010 heeft de Nationale Raad voor de Kinesitherapie gunstige adviezen gestemd over:

  • Een KB met de lijst van 6 bijzondere beroepsbekwaamheden (Cardiovasculaire Kinesitherapie, Manuele Therapie, Neurologische Kinesitherapie, Pediatrische Kinesitherapie, Perinatale Kinesitherapie en Pelvische Reëducatie, Respiratoire Kinesitherapie)
  • Een MB met betrekking tot de gemeenschappelijke erkenningscriteria waarbij de kinesitherapeuten gemachtigd worden zich te beroepen op een bijzondere beroepsbekwaamheid.
  • 6 aansluitende MB’en met betrekking tot de bijzondere erkenningscriteria waarbij de kinesitherapeuten gemachtigd worden zich te beroepen op de bijzondere beroepsbekwaamheid in de Cardiovasculaire Kinesitherapie, Manuele Therapie, Neurologische Kinesitherapie, Pediatrische Kinesitherapie, Perinatale Kinesitherapie en Pelvische Reëducatie, Respiratoire Kinesitherapie

De eerdere lijst heeft een evolutie gekend in de loop van de voorbije jaren. De oedeemtherapie werd niet meer weerhouden. De Psychomotorsiche kinesitherapie is in behandeling en de titel wordt mogelijk aangepast. De Geriatrische kinesitherapie werd naar het voorbeeld van Nederland gewijzigd in 'Kinesitherapie in de Geriatrie'.

Op 27 maart 2014 heeft de nieuwe Federale Raad een gunstig advies gestemd omtrent 2 nieuwe bijzondere beroepsbekwaamheden: de Sportkinesitherapie en de Geriatrische Kinesitherapie.

De kinesitherapeut moet zijn kennis voortdurend bijsturen. Het volgen van permanente navormingen, zowel voor de initiële kinesitherapie als voor de bijzondere beroepsbekwaamheden, behoren tot zijn maatschappelijke taak om een bijdrage te leveren aan een optimale gezondheidszorg voor de hele bevolking.

Verklaring rond de bijzondere beroepsbekwaamheden

Op 8 augustus van dit jaar werden een Koninklijk Besluit en Ministeriële Besluiten resp. dd. 25.04.14 en 22.04.14 met betrekking tot de bijzondere beroepsbekwaamheden in de kinesitherapie gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Zoals hoger vermeld is deze publicatie het gevolg van de adviezen, ingediend door de Nationale Raad voor de Kinesitherapie in juni 2010. Deze adviezen hebben destijds het voorwerp uitgemaakt van grondige discussies tussen de leden van de werkgroep en van de Raad, bijgestaan door experten die hiervoor werden uitgenodigd.

Bij de lezing van de Besluiten heeft de actuele Raad, onder het voorzitterschap van Professor Peter Van Roy, vastgesteld dat er verschillen bestaan tussen de oorspronkelijk ingediende teksten en de gepubliceerde teksten. Sommige wijzigingen komen de kinesitherapie duidelijk ten goede. Andere aanpassingen zijn echter moeilijk te begrijpen of bevatten termen die aanleiding kunnen geven tot verschillende interpretaties.

Ten einde meer duidelijkheid hieromtrent te krijgen, heeft de Raad informatie en toelichtingen met betrekking tot deze wijzigingen gevraagd aan de Directeur-Generaal Gezondheidszorg, dhr. Chris Decoster. De omzendbrief met nuttige verduidelijkingen kunt u lezen in bijlage.

Bemerking: We tekenen voorbehoud aan bij de uitleg die op de website van Volksgezondheid geplaatst werd, nl. dat de "Erkenningsaanvragen die later dan 1 januari 2016 worden ingediend, zijn niet ontvankelijk". Het kan hier om een vergissing gaan, maar duidelijk is dat hiervoor GEEN ENKELE WETTELIJKE GROND bestaat. Verwijzend naar de gepubliceerde 2 MBen van 22.04.14 (B.S. 08.08.14) stellen deze in Art. 5 §2 dat 'de personen bedoeld in paragraaf 1 (= de kinesitherapeuten die wensen gebruik te maken van Hoofdstuk IV: overgangsbepalingen) dienen hun erkenningsaanvraag in binnen de twee jaar na datum van inwerkingtreding van dit besluit.' In art 6 staat: 'Dit besluit treedt in werking op de eerste dag van de vijfde maand na die waarin het is bekend gemaakt in het Belgisch Staatsblad (concreet 1 januari 2015).

Op dezelfde website of via onze link kunt u eveneens het aanvraagformulier tot erkenning van een bijzondere beroepsbekwaamheid vinden.
 

BijlageGrootte
PDF-pictogram Omzendbrief Bijz. Beroepsbekw.pdf5.21 MB