Kleine fysiotherapiepraktijk beter beoordeeld dan grote

Patiënten beoordelen kleine fysiotherapiepraktijken gemiddeld genomen beter dan grote. Dit blijkt uit onderzoek onder ruim 700.000 fysiotherapiepatiënten die in de afgelopen jaren zijn ondervraagd met behulp van Qualiview. Ook blijkt dat patiënten vinden dat bejegening, verwachtingsmanagement en professionele belangstelling vooral belangrijk zijn in de beoordeling van hun fysiotherapeut.

Meten van fysieke activiteit en uithouding - deelnemen aan een onderzoek

Ongetwijfeld worden één of meer patiënten met inflammatoire artritis (bv. reumatoïde artritis, ankyloserende spondylitis) met grote zorg in uw klinische praktijk behandeld.

Wij nodigen u graag uit om via een slechts ±15 minuten durende vragenlijst anoniem uw mening te geven over subjectieve en objectieve metingen van fysieke activiteit en aerobe capaciteit, meer bepaald over...

Aantal wijkgezondheidscentra in de lift

Het aantal wijkgezondheidscentra in ons land is. De toename in deze periode was het meest uitgesproken in Brussel (van 37 tot 56), gevolgd door Wallonië (van 44 tot 51) en Vlaanderen (van 29 tot 33). Dat blijkt uit het antwoord van de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, Maggie De Block, op een schriftelijke vraag van Kamerlid Yoleen Van Camp (N-VA).

Nog altijd geen overeenkomst voor kinesitherapeuten

Ook na de laatste bijeenkomst van de Overeenkomstencommissie dinsdag 26 januari zijn de Axxon-onderhandelaars nog niet tot een akkoord met de verzekeringsinstellingen gekomen. Tijdens de zitting werd een schrijven van Minister Maggie De Block voorgelegd. In deze brief roept zij op tot een constructieve dialoog en geeft  zij een aantal aanbevelingen. Deze aanbevelingen liggen in lijn met de voorstellen die door Axxon tijdens de ontmoeting met het kabinet op  5 januari ’16 werden geformuleerd.

Lichaamsbeweging kan levenskwaliteit kankerpatiënten verbeteren

Lichaamsbeweging kan de levenskwaliteit van sommige kankerpatiënten verbeteren, zowel tijdens hun behandeling als erna, volgens een nieuwe analyse van vroeger onderzoek.

De analyse toonde aan dat verschillende activiteiten zoals wandelen, zwemmen, fietsen en kracht- of stabiliteitstraining geassocieerd zijn met een beter fysiek, mentaal, emotioneel en sociaal functioneren.

Vijf technoligische trends in de zorgsector

Beter sa­men­wer­ken, in­for­ma­tie delen en hoe vloei­ba­re data ver­rij­kend wordt van­uit voor­spel­baar­heid. Dat wordt de toe­komst van de zorg­sec­tor. ‘We gaan naar een nieuw geïnte­greerd zorg­mo­del, dat zowel bin­nen als bui­ten een zie­ken­huis zal ge­beu­ren”. Tech­no­lo­gie zal deze evo­lu­tie on­der­steu­nen’, ver­telt Vin­cent Du­pont van Mi­cro­soft. Hij houdt een vurig plei­dooi voor tech­no­lo­gie die hoog­staan­de kwa­li­teit blijft bie­den, maar voor­na­me­lijk zorg­in­stel­lin­gen beter en ef­fi­ciënter met el­kaar doet sa­men­wer­ken.

Pages