Vijf technoligische trends in de zorgsector

Beter sa­men­wer­ken, in­for­ma­tie delen en hoe vloei­ba­re data ver­rij­kend wordt van­uit voor­spel­baar­heid. Dat wordt de toe­komst van de zorg­sec­tor. ‘We gaan naar een nieuw geïnte­greerd zorg­mo­del, dat zowel bin­nen als bui­ten een zie­ken­huis zal ge­beu­ren”. Tech­no­lo­gie zal deze evo­lu­tie on­der­steu­nen’, ver­telt Vin­cent Du­pont van Mi­cro­soft. Hij houdt een vurig plei­dooi voor tech­no­lo­gie die hoog­staan­de kwa­li­teit blijft bie­den, maar voor­na­me­lijk zorg­in­stel­lin­gen beter en ef­fi­ciënter met el­kaar doet sa­men­wer­ken.

Kinesitherapeuten die voldoen aan bepaalde kwaliteitscriteria zullen een premie krijgen.

In het begrotingsakkoord van eind oktober 2015 was voorzien dat een aantal eerstelijnszorgverstrekkers meer budget zouden krijgen om hun meest dringende behoeften in te lossen. Kris Peeters: “We maken 8,75 miljoen euro extra steun vrij voor de eerstelijnszorgverleners rond chronische patiënten. Het bedrag zal in bijzonder worden ingezet voor de opsporing en begeleiding van patiënten met diabetes type II. Dit biedt de kans om verder de richting uit te gaan van een vraaggestuurde zorg.”

Moedig Axxon ...

Op de voorlaatste dag van 2015 distantieert Axxon PtiB zich van de omzendbrief van het RIZIV en de geBLOCKeerde terugbetalingstarieven kinesitherapie.

Moedig Axxon, dat terecht aankondigt dat de tarieven vrij zijn omdat er geen overeenkomst is afgesproken per 1 januari 2016!

Pages