CM tegen uitkering kwaliteitspremie aan niet geconventioneerde kinesitherapeuten!

... en Axxon weigert een aanpassing van de spelregels!

Mutualiteiten zitten wederom in de zakken van de kinesitherapeuten en weigeren de uitbetaling van een kwaliteitspremie aan gedeconventioneerde kinesitherapeuten voor € 600.000!!!

Het standpunt van Axxon in verband met de kwaliteitspremie blijft ongewijzigd: de criteria die werden vastgelegd voor het traject 2013 - 2015 dienen gerespecteerd te worden, niet meer, niet minder.  Het gaat niet op de spelregels à posteriori te veranderen, iets wat de mutualiteiten het voorbije jaar al herhaaldelijk geprobeerd hebben via de Overeenkomstencommissie.

Kwaliteitsbevordering en het werken aan kwaliteit binnen de beroepsuitoefening heeft niks te maken met het al dan niet toegetreden zijn. Artsen en tandartsen ontvangen hun accrediteringstoelage en/of verhoogd honorarium ZONDER onderscheid. Geen extra discriminatie die enkel weer voor kinesitherapeuten zou gelden!

Axxon zag de bui reeds hangen op vrijdag 25 augustus, toen het vermoeden rees dat enkel de momenteel geconventioneerde collega’s de bewuste brief ontvingen van het RIZIV. Dit druist volledig in tegen alle gemaakte afspraken in de Overeenkomstencommissie. De kwaliteitspremie dient te worden toegekend aan ALLE kinesitherapeuten die aan de kwaliteitscriteria voldoen, zowel de geconventioneerden als de gedeconventioneerden.

Tijdens een extra Overeenkomstencommissie, op dinsdag 29 augustus, wees AXXON erop dat via een interpretatieregel op de Conventietekst M17 de opening kan worden gecreëerd om aan de resterende +/- 300 collega’s de kwaliteitspremie 2015 alsnog uit te betalen. Méér nog, het bedrag voor deze groep is gereserveerd. AXXON onderstreept dat een kwaliteitspremie dient voor de inspanningen die kinesitherapeuten leveren om de kwaliteit van hun kinesitherapeutisch handelen te verhogen. Deze premie kan niet worden gebruikt als bijkomende incentive om kinesitherapeuten te beïnvloeden in de keuze wel of niet te deconventioneren.

De CM stak echter stokken in de wielen, zich beroepend op een juridische  spitsvondigheid in de tekst van het Verzekeringscomité waarover men verduidelijking wenst. Daarmee wekt de grootste mutualiteit sterk de indruk dat ze alles in het werk stelt om de momenteel gedeconventioneerde kinesitherapeuten het leven zo zuur mogelijk te maken.

Voor AXXON pure diefstal van gereserveerde middelen voor de kwaliteit van de kinesitherapeuten die aan de criteria voldoen. Wel of niet-geconventioneerd zijn is  geen criterium voor een premie!!!  Aansluitend heeft Axxon de leden van de Overeenkomstencommissie duidelijk gemaakt dat dergelijk standpunt de werking en verdere gesprekken in de Overeenkomstencommissie hypothekeert!!  Het is nu wachten op een pragmatische kijk van de Overeenkomstencommissie om de interpretatieregel omtrent artikel 3. §3 van de Overeenkomst M17 vooralsnog goed te keuren.

Bovenstaand element wordt alvast toegevoegd aan de stukkenbundel van ons Verzoekschrift bij de Raad van State.

Als de premie morgen wordt uitbetaald is dat dankzij de volgehouden inspanningen van de Axxon-gemandateerden binnen het RIZIV, en van niemand anders.

Axxon Nieuwsflits 30.08.17

Deel dit bericht

Met dank aan onze partners