Alweer besparen in de kinesitherapie?

Alweer besparingen ?

Begin oktober heeft de Algemene Raad van het RIZIV de begrotingsdoelstelling 2018 voor de ziekteverzekering vastgelegd. Het gaat om een bedrag van € 25.449.588.0000. Een overgrote meerderheid van de Algemene Raad gaf daarvoor zijn goedkeuring. Het budgettaire meer-jarenkader dat de federale regering in oktober 2014 heeft opgelegd, blijft daarbij gerespecteerd.

De volledige indexmassa van 1,68 % is toegewezen voor 2018, maar tegelijkertijd worden nieuwe besparingen opgelegd, net om dat meer-jarenkader van de regering te kunnen respecteren. Ten opzichte van de technische ramingen zijn er daarom besparingen nodig van € 237.876.000.

De kinesitherapiesector moet € 600.000 bezuinigen in 2018, zo heeft de Algemene Raad beslist.

De verbintenis van het Verzekeringscomité in het convenant van 2017 voor een “betekenisvolle inspanning en herwaardering voor de sector, voorzien voor 2018 “ betekent dus in werkelijkheid een 5e besparingsronde op rij, voor een bedrag dat 0,07 % beloopt van ons budget voor volgend jaar.

Men definieert een ‘convenant’ als "een afspraak van de overheid met een of meer partijen gericht op het realiseren van bepaalde (beleids-) doelstellingen”. In een ‘convenant’ worden “schriftelijke afspraken over het leveren van prestaties vastgelegd." Het Verzekeringscomité houdt zich dus niet aan het afgesloten convenant!

Deze week wordt de stand van zaken m.b.t. het convenant op uitdrukkelijke vraag van Axxon bekeken met de RIZIV-verantwoordelijken. Er zijn immers te veel punten in het convenant waarvoor nog geen enkele stap is ondernomen. Enkel het eindrapport van de taskforce is rond, en dat leidt voorlopig tot geen enkele concrete maatregel voor 2018.

De indexmassa voor 2018 voor de kinesitherapiesector bedraagt € 13,349 mio. Daar moet eerst de besparing van € 600.000 af. Daarnaast heeft het RIZIV reeds in 2016 de sector een bijkomende besparing van € 5 mio opgelegd, te realiseren door een nomenclatuurswijziging binnen de groep E-pathologiën. Deze maatregel is uitgesteld o.w.v. de werkzaamheden binnen de Taskforce, maar blijft niettemin van kracht.

Dat betekent meteen dat er van de indexmassa  - op dit ogenblik - slechts  € 7,749 mio kan besteed worden aan herwaardering van honoraria voor 2018. Rekening houdend met het aantal prestaties dat jaarlijks wordt verricht, maakt dat een verhoging mogelijk met hooguit € 0,18 per prestatie voor volgend jaar.

De onderhandelingen in onze Overeenkomstencommissie zijn amper begonnen. De Overeenkomstencommissie kwam sinds de beslissing van de Algemene Raad reeds tweemaal samen.

Axxon heeft de voorbije maanden herhaaldelijk gesteld in zijn briefwisseling met de verzekeringsinstellingen (VI's) dat inzake besparingen voor de kinesitherapie de bodem echt is bereikt. Dit standpunt is nogmaals herhaald in de Overeenkomstencommissie.

Axxon sluit een verstandige pakketversmalling niet uit nu een extra besparing wordt opgelegd voor 2018. Indien de sector zelf niet met een voorstel komt in de Overeenkomstencommissie wordt het bedrag gewoon ingehouden op de indexmassa.

Op de laatste vergadering kwamen de VI’s op de proppen met een voorstel om het aantal perinatale verstrekkingen per patiënt te halveren.  

Dit voorstel is door Axxon resoluut afgewezen. Er zijn volgens ons andere pistes mogelijk die terzelfdertijd een herwaardering van de honoraria moet mogelijk maken vanaf 2018. De ziekenfondsen zullen hun houding in de OC dan wel moeten herzien, zoniet wordt het afsluiten van een overeenkomst M18 een onmogelijke opdracht.

bron: http://www.axxon.be/nl/newsletteritem/804/

Wie wil reageren, kan dat hier doen.

Paul Rabau, voorzitter Tiense Kinesitherapeuten Kring vzw

Deel dit bericht

Met dank aan onze partners